banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Odborné školenie pedagógov

 

Mesto Bánovce nad Bebravou privíta 20. októbra 2017 v priestoroch mestského úradu ďalšiu skupinu pedagógov z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí absolvujú odborné školenie zamerané na prevenciu drogovej kriminality.

Prvé sa uskutoč- nilo pod záštitou primátora Mariána Chovanca na základe nadviazanej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín v  roku 2016. Vzhľadom k tomu, že spätná väzba účastníkov bola veľmi priaznivá na obsah, aj  formu školenia, rozhodli sa organizátori pokračovať v  boji proti drogám. Pedagógovia získajú hodnotné poznatky z  oblasti drogovej kriminality, prevencie, skúsenostiach z resocializačných zariadení, ktoré budú doplnené množstvom faktografického materiálu a  prípadmi z  praxe.

 

Odborným lektorom bude opäť Miroslav Schlesinger, ktorý zabezpečuje prevenciu kriminality v  Bánovciach nad Bebravou a  súčasne realizuje rôzne projekty aj na národnej úrovni. Školenie sa uskutoční v rámci projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

Bánovské noviny č.40 - 16. október 2017

NA VEĽKÝ LOPENÍK

Lopeník – Veľký Lopeník – Nová Bošáca

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť, Biele Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina)

 

Východiskový bod: Lopeník zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Nová Bošáca, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Lopeník – Mechnáč ¼ hod. – Lopenícke sedlo ½ hod. – Pod Malým Lopeníkom ¾ hod. – Veľký Lopeník ½ hod. – Grúň 1 hod. – Nová Bošáca ½ hod.

 

Spolu: 3 ½ hod.

 

Prevýšenie: 611 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra. Prekonáva pomerne veľké prevýšenie, ktoré predstavuje predovšetkým výstup na Veľký Lopeník. Trasa prechádza z územia Českej republiky na Slovensko, pričom medzi východiskovým a cieľovým bodom nie je priame autobusové spojenie. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Orientačne je bezproblémová, avšak zostup z Veľkého Lopeníka do bošáckych kopaníc si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

 

Základná trasa: Na krajinársky zaujímavú túru sa vydáme z rázovitej kopaničiarskej obce Lopeník ležiacej na moravskej strane. Začneme pri obecnom úrade (570 m) a po cestnej komunikácii sa vydáme smerom na východ. Prvý úsek nie je označený turistickými značkami. Na najbližšej križovatke ciest odbočíme doprava. Po žlto značkovanej spevnenej ceste vystúpime dolinou cez miestnu časť Mechnáč (585 m). Za rekreačným strediskom nás čaká výstup strmou poľnou cestou do lúčneho Lopeníckeho sedla (690 m). Prechádza ním zeleno značkovaná turistická trasa. Odbočka doľava vedie do rekreačnej osady Mikulčin Vrch, my sa však vydáme opačným juhozápadným smerom. Chodník stúpa strmou lúkou s ďalekým výhľadom. Vyššie v lese nadväzuje na miernejšie stúpajúcu lesnú cestu, po ktorej prídeme na rázcestie Pod Malým Lopeníkom (865 m), kde doprava odbočuje žlto značkovaná turistická trasa schádzajúca do Lopeníka. Zelená značka, ktorú sledujeme, pokračuje miernym stúpaním na Veľký Lopeník (911 m), druhý najvyšší vrch centrálnej časti Bielych Karpát a tretí najvyšší vrchol Bielych Karpát. Na jeho vrchole stojí pomník, informačný panel a základy rozhľadne, ktorú by mali dokončiť v roku 2005. Na malej lesnej čistine uvidíme, že kedysi toľko ospevovaný kruhový výhľad je pre vyrastajúci les minulosťou. Zámer postaviť rozhľadňu má zjavné opodstatnenie. Zelená značka pokračuje z Veľkého Lopeníka na západ. My si zvolíme modrú turistickú značku (2420), ktorá vedie južným smerom na slovenskú stranu. Zostupom po miestami zarastenej ceste pomerne rýchlo stratíme nadmorskú výšku. V spleti rozvetvených ciest treba zvýšiť pozornosť, aby sme nezablúdili. Nižšie sa dostaneme na spevnenú cestu, ktorá je prístupovou komunikáciou do bošáckych kopaníc Grúň (510 m). Minieme malú kaplnku a skupiny domov a pomerne strmo klesneme. Pred veľkou zákrutou si cestu skrátime po chodníku schádzajúcom ku kostolu v obci Nová Bošáca (300 m). Od kostola sa po bočnej ulici dostaneme na hlavnú cestu, na ktorej okrem obchodu nájdeme aj autobusovú zastávku.

 

Varianty: Ak sa chceme vrátiť do východiskového bodu túry, môžeme z vrcholu Veľkého Lopeníka zísť po rovnakej trase (spolu: 3 ½ hod.) alebo odbočiť na rázcestí Pod Malým Lopeníkom na žltú značku a do cieľa prísť inou trasou (spolu: 3 ¾ hod.). Ak z Veľkého Lopeníka zostúpime po zelenej značke, prídeme na asfaltovú cestu povyše hraničného priechodu a do obce Lopeník sa vrátime po ceste cez Březovú (spolu: 4 ½ hod.). Na návrat do Lopeníka z Novej Bošáce môžeme využiť autobus SAD premávajúci z Novej Bošáce po hraničný priechod Nová Bošáca – Šiance. Odtiaľ musíme zájsť pešo do Březovej, odkiaľ do Lopeníka premáva autobusová linka ČSAD. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Pozor! Tatrováci do Kopřivnice už 19. októbra

 

Vedenie mesta sa ospravedlňuje všetkým záujemcom o  návštevu partnerského mesta Kopřivnice za zmenu termínu stretnutia. V  minulom čísle novín bol uvedený termín stretnutia 31. október 2017, no na základe informácií z  Kopřivnice boli organizátori nútení tento termín posunúť už na štvrtok 19. októbra 2017. Vzhľadom k času poskytnutiu informácie z  Kopřivnice a  vzhľadom k uzávierke novín nebolo možné pôvodnú informáciu v predošlom čísle novín už opraviť. Všetky v predošlom čísle publikované informácie o  programe náv- števy, jej termíne, miestach, na ktorých môžu záujemcovia potvrdiť svoju účasť na návšteve Kopřivnice, všetko zostáva v  platnosti, mení sa akurát termín zájazdu – na deň 19. októbra 2017.

 

Odchod autobusu z Bánoviec je o 6.00 z parkoviska pred Poliklinikou. Plánovaný príchod do Kopřivnice je si o 9.00 hodine. V Kopřivnici je naplánovaná krátka prehliadka centra mesta, potom návšteva areálu Tatry Kopřivnice, nahliadnutie do výrobných hál fabriky, návšteva Technického múzea Tatry, dokumentujúceho históriu výroby automobilov tejto značky, a  potom obed. Popoludní nasleduje spoločné stretnutie a diskusia bývalých kolegov tatrovákov. Po ukon- čení stretnutia na spiatočnej ceste domov ešte návšteva mestečka Štramberk, ktoré založil syn českého kráľa Jána Luxemburského Jan Jindřich Luxemburský v  roku 1359 a jeho mestskej  pamiatkovej rezervácie. Vedenie mesta sa týmto obracia na bývalých tatrovákov, ktorí svoj záujem o  návštevu Kopřivnice deklarovali podpisom počas stretnutia v  jedálni SOŠ strojníckej dňa 20.9.2017, aby svoj pretrvávajúci záujem o  účasť na návšteve Kopřivnice potvrdili telefonicky zástupcovi primátora Petrovi Bulíkovi na čísle 0917 875 392, alebo na adrese zastupca@ banovce.sk, a  to najneskôr do 17.októbra 2017. Počet účastníkov potrebujeme vedieť presne kvôli zabezpe- čeniu dostatočnej kapacity prepravy. Potvrdenie záujmu o  zájazd je možné vykonať aj v  informačnom centre na Námestí Ľ. Štúra, alebo v  budove Mestského úradu na sekretariáte prednostky MsÚ.

 

Prosíme tiež bývalých tatrovákov kolegov, pokiaľ máte na seba kontakt, odovzdajte si navzájom   vyššie uvedené informácie, a najmä upozornite na zmenu termínu návštevy partnerského mesta. Cena zájazdu je 10 eur a  zahŕňa dopravu, obed a vstupné do technického múzea.

 

Tlačová správa MsÚ

Zdroj: Bánovské noviny č. 39 - 9.október 2017

OKOLO STRÁNÍ

Květná – Veľká Javorina – Doubrava – Květná

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Javořinská hornatina, Lopenická vrchovina)

 

Východiskový a cieľový bod: Strání – Květná, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Květná – Nad Květnou ¼ hod. – Pod Jelencom 1 ½ hod. – Holubyho chata ½ hod. – Veľká Javorina ¼ hod. – U Bětina Javora ½ hod. – Kamenná Bouda 1 hod. – Lesná ¼ hod. – Hrabina ½ hod. – Dubina ½ hod. – Březová ¾ hod. – Doubrava ¼ hod. – Nová hora ¾ hod. – Květná ¾ hod.

 

Spolu: 7 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 605 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná a pomerne dlhá celodenná túra. V úvode prekonáva výškový rozdiel takmer 600 m, za ktorým nasleduje dlhé stúpanie na Veľkú Javorinu. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. V lesných úsekoch treba venovať zvýšenú pozornosť vetveniu lesných ciest. V Holubyho chate pod vrcholom Veľkej Javoriny je možnosť občerstvenia a prípadného núdzového ubytovania. Túru možno skrátiť odbočením do Strání na rázcestiach Hrabina alebo Dubina.

 

Základná trasa: Východiskovým a cieľovým bodom túry na Veľkú Javorinu je rázovitá obec Strání, presnejšie jej miestna časť Květná (355 m). V blízkosti jej centra sa nachádza starobylá skláreň, v ktorej sa sklo vyrába od roku 1794. Na prvom úseku sledujeme zelené turistické značky. Od autobusovej zastávky pred sklárňou sa vydáme po hlavnej ulici smerom k česko – slovenskej štátnej hranici. Asi po 200 m odbočíme doprava. Krátka bočná ulica nadväzuje na lesnú cestu stúpajúcu do východného svahu masívu Veľkej Javoriny. Po križovatku s náučným chodníkom v lokalite Nad Květnou (413 m) je stúpanie mierne, neskôr je strmšie. Úvozovú lesnú cestu, ktorou vystúpime po spádnici, do značnej miery poznačila erózia. Na tomto mieste pozornejšie sledujeme turistické značky, pretože lesné cesty sa často vetvia. Nad Těžkým vrchom (655 m) sa profil výstupu zmierňuje. Úzky chodník traverzujúci severný svah Jelenca prechádza národnou prírodnou rezerváciou Javořina, v ktorej si obdiv zaslúži bukový les pralesového charakteru. O chvíľu prídeme do plytkého sedla Pod Jelencom (870 m). Ak by sme odbočili doľava, prišli by sme na vrchol Jelenca. My však pokračujeme podľa značky doprava. Lesná cesta nás pohodlne dovedie k Holubyho chate (915 m). Po krátkom oddychu a občerstvení v príjemnej horskej chate pokračujeme po červenej značke (0701). Tento úsek je súčasťou diaľkovej turistickej trasy Cesta hrdinov SNP (trasa č. 15). Od chaty krátko vystúpime po lúčnom chodníku, ktorý sa končí na rázcestí (960 m) pod vrchom Veľká Javorina (970 m). Z oblého lúčneho vrcholu s telekomunikačnou vežou je kruhový výhľad siahajúci do vzdialených miest na Morave i Slovensku. Od smerovníka zídeme na severnú stranu po chodníku k okraju lesa. Lesná cesta vedie cez lokalitu U Bětina Javora (825 m) na rázcestie Kamenná Bouda (660 m). Za parkoviskom si túru spestríme odbočením na vyhliadkový vrch Lesná (696 m). Vrátime sa na cestu smerujúcu na rázcestie Hrabina (558 m). Po prekročení rušnej asfaltovej cesty pokračujeme po oblom rozvodí medzi povodiami Moravy a Váhu na rázcestie Dubina (545 m). Z lúk za Dubinou, ktorou tiež prechádza asfaltová cesta, sú krásne výhľady na obe strany rozvodia. Na rázcestí Březová (585 m) opustíme červeno značkovanú trasu a odbočíme doprava na žltú turistickú značku. Na začiatku pôjdeme kúsok po asfaltovej ceste smerujúcej do Březovej. Pred veľkou ľavotočivou zákrutou ju opustíme a odbočíme na poľnú cestu. Pôjdeme na rozhraní medzi lesom a poľom a dostaneme sa na nízky vŕšok Doubrava (550 m). Z jeho vrcholu smerom na juh mierne klesá lesná cesta. Od plytkého sedla zdoláme krátke mierne stúpanie na ďalší zalesnený vŕšok. Kúsok za ním vyjdeme z lesa. Poľná cesta smeruje na rázcestie Nová hora (550 m), z ktorého je pekný výhľad na masív Veľkej Javoriny. Odbočíme doprava a po nevýraznom zeleno značkovanom lúčnom chodníku zostúpime do doliny Klanečnice. Výhľad na Veľkú Javorinu je takmer na celej trase úchvatný. Klesanie a s ním aj túra sa končia pri sklárni v obci Strání, presnejšie v jej miestnej časti Květná (355 m).        

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov