banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Zmluva č. 20230681 o poskytnutí dotácie

ZMLUVA č. 2023/0681
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Článok 1
Zmluvné strany
Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného;
na základe poverenia zo dňa 01. apríla 2021
IČO: 36 126 624
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „zmluvná strana 1“)
a
Názov:
Združenie obcí Bánovecko
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb
Inštitucionálny sektor:
Miestna samospráva
Zastúpený:
Ing. Róbert Gašparík, predseda združenia
IČO:
37915819
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK69 0900 0000 0002 6234 0208
(ďalej len „zmluvná strana 2“)

 

Viac informácií v priložených dokumentoch:
ZMLUVA_2023-0681.pdf

PRILOHA_PUBLICITA_2023-0681.pdf

Zmluva k vydaniu Platobnej karty - Ing. Zuzana Mokryšová

Číslo zmluvy:

Typ zmluvy: Zmluva

Obsah zmluvy: Zmluva k vydaniu Platobnej karty k Účtu číslo: SK69 0900 0000 0002 6234 0208

Zmluvne dohodnutá čiastka:

Zmluvné strany:

Poskytovateľ : Slovenská sporiteľňa, a. s.

Sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,

IČO : 00151653

Prijímateľ : Združenie obcí Bánovecko

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1

95701 Bánovce nad Bebravou

Právna forma: Združenie

Konajúci : Ing. Róbert Gašparík, predseda združenia

IČO : 37 915 819

Dátum uzavretia:

Dátum účinnosti:

Dátum zverejnenia: 16. 3. 2023

 

Odkaz na stiahnutie zmluvy:  Zmluva k vydaniu Platobnej karty – Ing. Zuzana Mokryšová + VOP sadzobník

 

 

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/151

Typ zmluvy: Zmluva

Obsah zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluvne dohodnutá čiastka: 184 482,00 €

Zmluvné strany:

Poskytovateľ : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Konajúci : Ing. László Sólymos, minister

IČO : 42 181 810

  1. zastúpení

názov: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 626 031

konajúci: Ing. Karol Gulčík, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom znení.

Prijímateľ : Združenie obcí Bánovecko

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1

95701 Bánovce nad Bebravou

Právna forma: Združenie

Konajúci : Marián Chovanec, predseda združenia

                     Mgr. Igor Súkeník, podpredseda združenia

IČO : 37 915 819

Dátum uzavretia: 02.07.2018

Dátum účinnosti: 13.07.2018

Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

 

Nachádzaš sa tu: Domov