banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Zmluva č. 20230681 o poskytnutí dotácie

ZMLUVA č. 2023/0681
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Článok 1
Zmluvné strany
Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného;
na základe poverenia zo dňa 01. apríla 2021
IČO: 36 126 624
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „zmluvná strana 1“)
a
Názov:
Združenie obcí Bánovecko
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb
Inštitucionálny sektor:
Miestna samospráva
Zastúpený:
Ing. Róbert Gašparík, predseda združenia
IČO:
37915819
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK69 0900 0000 0002 6234 0208
(ďalej len „zmluvná strana 2“)

 

Viac informácií v priložených dokumentoch:
ZMLUVA_2023-0681.pdf

PRILOHA_PUBLICITA_2023-0681.pdf

Nachádzaš sa tu: Domov Zmluva č. 20230681 o poskytnutí dotácie