banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Čo nepatrí do verejnej kanalizácie

Dôvodom upchávania kanalizačných potrubí je nedodržiavanie odporu- čení, ktoré niektorí jednotlivci neustále ignorujú. Neuvedomujú si však, že svojím nezodpovedným konaním môžu spôsobiť aj veľmi vážne materiálne škody.

Najmä počas intenzívnych prívalových dažďov, ktoré sú z roka na rok intenzívnejšie. Najčastejším dôvodom znefunkčnenia čerpadiel a  upchatia kanalizačného potrubia, sú rôzne predmety a látky, ktoré tam nepatria. Z  dôvodu skvalitnenia osvety a  predchádzaniu škôd na majetku, opätovne uvádzame, čo do verejnej kanalizácie nepatrí:  hygienické potreby: vlhčené utierky, tampóny, vložky, plienky, obrúsky, apod. (Tento odpad spôsobuje upchávanie čerpacích staníc.

 

 

Odpadové vody sa začnú hromadiť v takto odstavenom úseku kanalizácie, čo môže spôsobiť vyplavenie nehnuteľností cez domové prípojky.)  chemické látky a ropné produkty: farby, riedidlá, lieky, rozpúšťadlá, sadra, lepidlá, motorové oleje, ma z ad lá, znečistený benzín, nafta, rôzne iné chemikálie, a pod. (Tento odpad v kanalizácii môže spôsobiť rôzne chemické rea kcie sprevád za né vývojom plynov, čo môže byť, vzhľadom na uzavretý systém kanalizačných rúr, zdraviu, aj životu nebezpečné. Môže tiež zapríčiniť vznik nerozpustných usadenín, ktoré kulmujú na dne rúr a zmenšovať ich profi l.

Následne vzniká spomalenie biochemického čistiarenského procesu, kedy už nie je možné aktívne prečistiť odpadové vody a zvyškovú toxicitu unikajúcu cez prečistené odpadové vody do vodného toku, alebo cez čistiarenský kal do ďalších produktov ako sú hnojivá, a pod.)  biologický odpad: potraviny, neskonzumované jedlá, šupky, kosti, potravinárske tuky, oleje, masti, tráva, záhradný odpad, seno, slama, hnojovica, a pod. (Tento druh odpadov priťahuje do kanalizácie hlodavce a  najmä potkany. Následkom toho môže dôjsť k inému problému, kedy sa takto nalákaný potkan môže sa cez kanalizačnú prípojku dostať až vo WC.

Tuky a oleje po ich stuhnutí môžu vytvoriť v kanalizačnom potrubí doslova zátku.)  nerozpustné materiály: plasty, PET fľaše, obaly, piesok, kamene, zvyšky stavebných materiálov, guma, kovy, konzervy, plechovky, handry, a pod. (Upchávanie kanalizácie, zmenšovanie profilu, vytváranie rôznych bariér a prekážok v kanalizačných rúrach, má okrem iného za následok veľmi nepríjemný hnilobný zápach. Počas letných mesiacov môže byť tento problém spúšťačom ďalších sprievodných nepríjemností.)

Uvedené predmety a  látky ľudia často z nevedomosti, ľahostajnosti alebo len z pohodlnosti vypúšťajú do kanalizácie bez toho, aby zvážili dôsledok svojho konania. Ohrozujú tým však nielen funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale aj celej siete verejnej kanalizácie. Súčasne tiež zbytočne zvy- šujú náklady na prevádzku kanalizácie, ktoré môžu byť následne aj o niekoľko tisíc eur vyššie. Najmä ak dôjde k  poškodeniu výkonných častí čerpadiel. Nemenej významný, v tejto oblasti, je tiež priamy dopad na kvalitu životného prostredia. Vy z ý va me preto občanov, aby do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umý- vania riadu a očisty obydlí. Ostatné do kanalizácie nepatrí. Kam so zrážkovými vodami Ta k t ie ž prosí me občanov, aby zvážili nutnosť vypúšťania zrážkových vôd zo spevnených plôch a striech objektov svojich nehnuteľností do verejnej kanalizácie.

Z ekologického hľadiska je ideálne, aby zrážková voda zostala v tom území, kde spadla. Napríklad na zavlažovanie záhrad. Predchádza sa tak vysušovaniu pôdy a znižovaniu zásob podzemných vôd plošne na celom území. Zrážková voda odkanalizovaná do verejnej kanalizácie ju svojím objemom zbytočne zaťažuje, narieďuje odpadové vody a hydraulicky preťažuje čerpacie stanice i čistiareň odpadových vôd. Ďakujeme občanom, ktorí uvedené odporúčania dodržiavajú.

 

Tlačová správa mesta

 

Bánovské noviny č. 2 - 19. júna 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Čo nepatrí do verejnej kanalizácie