banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Nové zaujímavé projekty

 

Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa koncom augusta uskutočnilo stretnutie delegácie TSK na čele so županom Jaroslavom Baškom a  delegácie zo Zlínskeho kraja na čele s  hejtmanom Jiřím Čunekom. 

 

Projekty medzi TSK a  Zlínskym krajom budú pokračovať aj v novom programovom období do roku 2020. Spočiatku neformálna kooperácia medzi oboma krajmi vyústila napokon v  roku 2003 do dohody o spolupráci medzi Tren- čianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom. Jej hlavnými oblasťami sa stal regionálny rozvoj, cezhraničná spolupráca, realizácia spoločného cestného prepojenia, kultúra či cestovný ruch. Aktívne spolupracovať moh li kraje aj vďaka Programu cezhraničnej spolupráce 2004-2006 a  2007-2013. Z  neho sa za tieto dve programové obdobia zrealizovalo 83 projektov a 167 mikroprojektov. Projekty medzi TSK a  Zlínskym krajom budú pokračovať aj v  novom programovom období 2014-2020. V  ňom už bol TSK okrem iného schválený spoločný projekt s mestom Brumov – Bylnice pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“. Ten okrem prepojenia dvoch významných kultúrnych pamiatok, Trenčianskeho hradu a hradu Brumov (ČR), prinesie aj možnosť cyklistického vyžitia pre rodiny s  deťmi. „Na cyklotrasu sme už dostali právoplatné stavebné rozhodnutie, a  tak pevne verím, že na jeseň tohto roku budeme môcť začať s  jej realizáciou,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.  Členom zlínskej delegácie bol predstavený aj environmentálne ladený projekt TSK s  názvom „Zelená župa“, ktorý má prispieť k  zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov kraja. Stretnutie sa nieslo aj v duchu prezentácie turistického potenciálu oboch krajov. Výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská prítomných oboznámila s  činnosťou KOCR a  priblížila aj spoluprácu s  Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy na zlínskej strane. „V rámci zahraničnej spolupráce Interreg V – A  sme získali  nancie na realizáciu projektu Národné kultúrne dedičstvo.

 

V  rámci tohto projektu, ktorý bude trvať dva roky a  má celkový objem  nancií 246 tisíc eur, chceme zmapovať národné kultúrne pamiatky na našej strane Trenčianskeho kraja a  na zlínskej strane,“ priblížila spoločný projekt Eva Frývaldská. Jeho cieľom je prepojenie obcí a  miest Trenčianskeho a  Zlínskeho kraja. Po zmapovaní kultúrnych pamiatok na oboch stranách hranice sa vydá brožúrka s  odporúčaniami na tipy pre turistov. Okrem toho sa v  rámci marketingovej podpory zorganizuje aj niekoľko študijných návštev českých starostov a  správcov kultúrnych pamiatok, aby si s kolegami na slovenskej strane vymenili skúsenosti a  know- -how.  Pripravovaným spoločným projektom, ktorý prekročí hranice Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, bude Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a  Metoda. Pútnická cesta v  slovensko-českom pohraničí spojí miesta a  významné pamiatky spojené so sv. Cyrilom a Metodom. Prostriedky na vyznačenie tejto významnej cesty, zatiaľ na území Česka a  Slovenska, plánujú kraje získať z  eurofondov a  Programu cezhraničnej spolupráce. Cieľ cesty pritom nebude končiť len na území Slovenska a Česka, ale má sa posunúť smerom na juh do Ríma a  zahrnúť tak aj ďalšie lokality viažuce sa k životu sv. Cyrila a Metoda.

 

Tlačená správa TSK (krátená)

Nachádzaš sa tu: Domov Nové zaujímavé projekty