banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Zneužívali drony na sledovanie

 

V  súčasnej dobe zaznamenávajú drony veľký boom. Záujem o  ne však neprejavujú len nadšenci modelárskej techniky, ale aj ľudia s  pochybnými pohnútkami, ktorí ich zneužívajú na nezákonné sledovanie susedov, alebo dievčat, počas opaľovania.

Vzhľadom k tomu, že tento problém sa vyskytuje už aj v Bánovciach nad Bebravou, mesto sa rozhodlo reagovať formou preventívneho príspevku v  novinách, a  na webovej stránke. Čo je vlastne dron? Ide o  malé, bezpilotné lietadlo, ktoré sa vyrába v  rôznych prevedeniach. Najznámejšie sú kvadrokoptéry (štvorvrtuľové), hexakoptéry (šesťvrtuľové) a  oktokoptéry (osemvrtuľové).

Najčastejšie majú tvar písmena X a  vydávajú charakteristický bzučivý zvuk. Veľkú reklamu im vytvorili súčasné akčné fi lmy s vojenskou tematikou, kde sú väčšinou prezentované ako účinné výzvedné zariadenia. Vojenské drony sa, od bežne dostupných dronov, výrazne líšia predovšetkým konštrukčnými a technickými parametrami. Najmä schopnosťou dlhšie lietať a vykonávať množstvo náročných naprogramovaných operácií. Jednou z nich je, po ukončení zadaných úloh, samostatne sa vrátiť a pristáť.

Výrazný rozdiel je samozrejme aj v cene. Kvalitné, technicky a  fi nančne náročné drony, ktoré sú vybavené veľmi citlivou optikou a nahrávacím zariadením, s  obľubou využívajú profesionálni fotografi, alebo filmári. Odborníci oboch uvedených profesií sú však dôkladne oboznámení, za akých podmienok, a kde možno drony využívať. Avšak osoby, ktoré ich používajú v  obytnej zóne, ohrozujú ostatných obyvateľov. A nielen na ich právach.

Podceňujú tiež fakt, že toto technické zariadenie môže náhle odchýliť od dráhy letu vzdušný vír, a následne môže zaprieť do elektrického vedenia, alebo niekoho zraniť. Ďalším závažným konaním je, keď majiteľ dronu využíva toto technické zariadenie na naru- šovanie súkromia iných. A to formou vyhotovovania videozáznamov, alebo fotografovaním osôb, príp. objektov, ktoré mu k  tomu nedali žiaden súhlas. V tejto súvislosti poukazujeme najmä na možné porušenie nasledovných zákonov: Ústava Slovenskej republiky. Druhý oddiel. Základné ľudské práva a  slobody Čl. 16 ods. 1. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Ďalej Čl. 19 ods. 2.

Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. A taktiež ods. 3. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trestný zákon § 194 Porušovanie domovej slobody. Zákon č. 143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozhodnutie Dopravného úradu, konkrétne Rozhodnutie č. 1/2015 z 19. 08. 2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom pr iestore Slovenskej republiky. Zákon č. 215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z  uvedeného je zrejmé, že užívateľa dronu zaväzujú viaceré právne normy. Ak ich nedodržiava, vystavuje sa riziku trestného stíhania. Takže nielen protizákonné narušovanie súkromia fyzických, ale aj právnických osôb, môže skončiť pred súdom. Treba tiež pamätať na fakt, že snímať určité územia, napríklad patriace pod správu Ministerstva obrany SR, je zakázané.

V  tejto súvislosti je tiež treba pripomenúť pojem spolupáchateľ. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. Preto je určite vhodné mať dobré právne povedomie, nakoľko neznalosť zákona neospravedlňuje. V  prípade, že niekto porušuje vaše práva, môžete túto skutočnosť oznámiť na najbližšom oddelení štátnej polície.

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 23 - 12. jún 2017

Autor: MsÚ prevencia

Nachádzaš sa tu: Domov Zneužívali drony na sledovanie