banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Typy na výlet- PARK V ŽIARI NAD HRONOM

Park pri kaštieli v Žiari nad Hronom dlhý čas plnil funkciu letného sídla biskupov. Bývali v ňom viaceré významné osobnosti. Záhrada s pravidelnou sieťou chodníkov a terasovými úpravami postupne menila charakter, viackrát bola takmer zničená, pričom posledné úpravy ju premenili na mestský park.

 

Čriepky z histórie

 

Od 16. storočia bol Svätý Kríž strediskom arcibiskupského panstva, ku ktorému patrili aj ďalšie obce. Kaštieľ bol úzko spätý s osudom mestečka, ktoré bolo vďaka strategickej polohe dejiskom stavovských povstaní, vojnových udalostí a rôznych zhromaždení. V kaštieli sa uskutočňovali dôležité stretnutia, rokovania a návštevy, zároveň však nebol ušetrený od pustošenia a ničenia, ktoré prinášali najmä vojnové udalosti a spoločenské zmeny. Kaštieľ v podobe, v akej ho poznáme dnes, dal na stredovekých základoch v roku 1631 vystavať ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány. Medzi tvorcami parku bol aj vtedajší známy sadovník Juraj Lippai. Pri bitke v roku 1684 Thökölyho a neskôr aj Rákócziho vojsko s cisárskymi vojakmi bol kaštieľ spolu s mestečkom vypálený a spustošený.

 

Arcibiskupské panstvo pripadlo v roku 1776 banskobystrickému biskupstvu. Do obdobia rokov 1782 až 1894 sa zaraďuje rekonštrukcia kaštieľa, ktorej súčasťou bola aj úprava arkádového nádvoria a pravdepodobne aj zasadenie platanu, ktorý na nádvorí rastie dodnes. Ďalšie úpravy sa realizovali v druhej polovici 18. storočia, keď pri kaštieli vybudovali park s pravidelným geometrickým členením plochy pomocou siete chodníkov. Pod južnou vežou kaštieľa bola pravidelná terasová záhrada s vodnou nádržou doplnenou plastikou. Zadná, najvyššia terasa bola podľa maľby z roku 1880 podopretá vysokými múrmi, ďalšie dve terasy prekonávali menšie výškové rozdiely. V roku 1777 na osi kaštieľa vybudovali mlyn, ktorý sa do súčasnosti nezachoval, v roku 1999 vyhorel. Veľkú pozornosť kaštieľu a parku venoval nový banskobystrický biskup Štefan Moyzes. V rokoch 1851 až 1869 nechal pri rekonštrukcii kaštieľa veže zvýšiť o jedno poschodie a ukončiť cimburím. Ďalším z biskupov, ktorý sa usadili vo Svätom Kríži, bol Štefan Blaha. Pôsobil tu od roku 1920, v parku vykonal viaceré úpravy a park doplnil o prvky drobnej architektúry. Uskutočnil čiastočnú rekonštrukciu budov záhradníctva, rybník rozdelil na dve časti, vybudoval altánky a pustovnícky domček, opravil kamennú fontánu uprostred parterov. Ďalšími stavbami v parku boli skleníky, hospodárske budovy, sýpka kúpeľ a ľadovňa. Kaštieľ bol do roku 1941 sídlom banskobystrického biskupa, rímskokatolíckeho farského úradu a židovskej náboženskej obce.

 

Súčasnosť

 

Park slúži obyvateľom a návštevníkom mesta ako verejne prístupná zeleň. Jeho podoba sa oproti poslednej historickej cielenej úprave zmenila, viacero zásahov malo nepriaznivý dopad na celkovú kompozíciu. Niektoré kompozičné zámery tvorcov sa však zachovali. Osová nadväznosť komunikácií je zdôraznená stredovým krížením tvoreným dlhším pozdĺžnym a kolmo pretínajúcim kratším chodníkom. Ďalšie chodníky sú užšie, rozmiestnené sú tiež pravidelne. Dominanciu dvoch kolmých hlavných osí zdôrazňujú zachované lipové stromoradia, ktoré boli súčasťou pôvodných úprav. Vek najstarších exemplárov sa odhaduje na dvesto rokov.

  

Hranicu parku tvorí z časti aj kanál vybudovaný pôvodne na napájanie jazera. Pri poslednej rekonštrukcii obnovili obvodový múr ohraničujúci park a osadili dve nové vstupné brány umožňujúce uzamykanie parku v nočných hodinách. Severovýchodne od kaštieľa sú situované plochy určené na športové aktivity, vrátane futbalového ihriska. Súčasťou parku je aj miniatúrna zoologická záhrada. Park sa stal miestom organizovania kultúrnych aktivít, v roku 2008 sa tu uskutočnil nultý ročník sochárskeho sympózia, na ktorom sa zúčastnili študenti umeleckých škôl. Vytvorené drevené plastiky sa stali súčasťou parku.

 

Park Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom, bývalá biskupská záhrada, je cenným objektom dokladajúcim previazanosť historického vývoja diel stavebnej a záhradnej architektúry, sadovníctva, ale aj celej spoločnosti. Odráža vplyv miery záujmu jednotlivých majiteľov a nájomcov o architektonické a umelecké stvárnenie okolia kaštieľa reprezentovaného parkom.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov Typy na výlet- PARK V ŽIARI NAD HRONOM