Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/151

Typ zmluvy: Zmluva

Obsah zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluvne dohodnutá čiastka: 184 482,00 €

Zmluvné strany:

Poskytovateľ : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Konajúci : Ing. László Sólymos, minister

IČO : 42 181 810

  1. zastúpení

názov: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 626 031

konajúci: Ing. Karol Gulčík, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom znení.

Prijímateľ : Združenie obcí Bánovecko

Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1

95701 Bánovce nad Bebravou

Právna forma: Združenie

Konajúci : Marián Chovanec, predseda združenia

                     Mgr. Igor Súkeník, podpredseda združenia

IČO : 37 915 819

Dátum uzavretia: 02.07.2018

Dátum účinnosti: 13.07.2018

Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy:

Odkaz na stiahnutie zmluvy: