Svietime o 64 % lacnejšie a ušetríme 85 tisíc eur

Mesto Bánovce nad Bebravou po prvýkrát môže hodnotiť úspory dosiahnuté na prevádzke verejného osvetlenia za celý kalendárny rok. Po spracovaní údajov možno konštatovať, že úspora elektrickej energie dosiahla v porovnaní s rokom 2015 viac ako 64 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku asi 85 000 eur.

 

Úspora elektrickej energie po prechode na LED osvetlenie tak vysoko pre v y šuje plá nova né parametre rekonštrukcie.

V  roku 2017 mesto ďalej pokračovalo v  doplnení svetelných bodov na svojom území, pričom na financovanie boli použité zdroje získané z  grantu EBRD v  rámci programu MUNSEFF. Doplnili sme celkom 53 svetlených bodov, predovšetkým v  mestských častiach a v  lokalitách s  novou v ýstavbou rodinných domov v   Horných a  Dolných Ozorovciach. Osvetlenia sa dočkalo aj pr iestranstvo za obchodným centrom Stred, športový areál na Dubničke a aj ďalšie lokality podľa požiadaviek občanov mesta. V  tomto roku plánujeme začať s výmenou nevyhovujúcich stožiarov verejného osvetlenia a  ďalším dopĺňaním jednotlivých svetelných bodov podľa potreby, ako aj s vybudovaním osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov.

 

Text: Vladimír Vranka, vedúci odboru služieb mestu MsÚ,

Zdroj: Bánovské noviny 22. január číslo 3