Bánovčania, navrhnite osobnosti mesta na ocenenie!

 

Vedenie mesta spoločne s  poslaneckým zborom pripravuje pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o  Bánovciach nad Bebravou ocenenie osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o  rozvoj mesta. Primátor Marián Chovanec zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta 55/2003 čl. 30. a 31. ocení päť osobností.

 

Obraciame sa preto na verejnosť, ktorá v  zmysle uvedeného VZN môže tiež predložiť návrhy na udelenie ocenenia osobnostiam, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi. Návrhy na udelenie ocenení môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou v písomnej forme na adresu Mestského úradu (Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou), alebo poslať v  elektronickej podobe na adresu zastupca@banovce. sk. Návrh na ocenenie nesmie byť podaný anonymne a  musí obsahovať okrem mena a  priezviska osobnosti navrhnutej na ocenenie aj zdôvodnenie návrhu. Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2017.

 

Navrhnúť môžete aj osoby, ktoré už nežijú, ocenenie môže byť udelené aj in memoriam.

 

Tlačová správa mesta

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 36 - 18 september 2017